Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden M.D. Mattings B.V. h.o.d.n. MD-Entree te NL-Genemuiden

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn in april 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle onder nummer 05064830.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen M.D. Mattings B.V. h.o.d.n. MD-Entree, hierna te noemen “verkoper”, en een wederpartij, waarop de verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden anders zijn overeengekomen, waarbij deze voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en wederpartij strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Onder levering wordt mede verstaan: uitvoering van werkzaamheden, het verlenen van diensten en de feitelijke levering. De term “af fabriek, ongeladen onverpakt” heeft de betekenis als vastgelegd in de Incoterms 2000.

Artikel 2: Offertes

 1. De door de verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De door de verkoper gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij anders aangegeven.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, heffingen van overheidswege, alsmede exclusief transport-, verzend-, administratie- en emballagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Tot stand komen van overeenkomsten

Overeenkomsten naar aanleiding van een door de verkoper uitgebrachte offerte komen pas tot stand op het moment dat de verkoper een opdracht tot levering schriftelijk heeft bevestigd door middel van een orderbevestiging of, bij gebreke daarvan, door levering en/of een factuur.

Artikel 4: Levering

 1. Indien en voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt levering aan een wederpartij af fabriek opdrachtnemer, ongeladen, onverpakt.
 2. De wederpartij is verplicht de gekochte en/of bewerkte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De verkoper zal in dat geval aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, doorberekenen aan de wederpartij. Na een periode van 4 weken na het verstrijken van de overeengekomen levertijd is verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en staat het verkoper vrij genoemde zaken aan derden te verkopen. De hiermee gepaard gaande kosten en de eventuele minderopbrengst van de zaken komen voor rekening en risico van de wederpartij.
 3. Verkoper behoudt zich de gebruikelijke toleranties van circa 5% voor ten aanzien van hoeveelheden en technische gegevens als maten, gewichten, kleur(echtheid), bowing, finish van de pool (shading) en dergelijke.
 4. Verkoper is gerechtigd tot maximaal 5% meer of minder dan de door hem opgegeven hoeveelheden te leveren, uitgezonderd custommade artikelen. De werkelijk geleverde hoeveelheid wordt gefactureerd.

Artikel 5: Levertijd

 1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een termijn te gunnen.
 2. Bij verkoop met een indeling op afroep, geldt de overeengekomen termijn, indien de wederpartij niet heeft afgeroepen termijn is hij in verzuim en is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met recht op schadevergoeding.

Artikel 6: Deelleveringen

Het is de verkoper toegestaan verkochte en/of bewerkte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7: Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door verkoper aan wederpartij een model, monster, tekening, ontwerp of voorbeeld en/of andere gegevens zijn verstrekt, worden deze vermoed slechts te zijn verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model, ontwerp of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model, ontwerp of voorbeeld.

Artikel 8: Gegevens verstrekt door wederpartij

Van de door de wederpartij aan verkoper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo ‘s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen en/of andere gegevens worden door verkoper aangenomen dat deze juist zijn en vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten, zonder dat hij verplicht is deze nader te onderzoeken.

Artikel 9: Gebreken; klachtentermijnen

 1. De wederpartij dient de gekochte en/of bewerkte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of door het transport schade aan zaken is ontstaan indien geleverd is anders dan af fabriek, ongeladen, onverpakt.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dient de wederpartij deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij  binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper.
 4. Indien de gebreken of tekorten ontoelaatbaar zijn, heeft de wederpartij uitsluitend recht op herstel van de zaken of aanvulling van het tekort. Verkoper kan ervoor kiezen om de zaken te vervangen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden tegen (gedeeltelijke) teruggave van de geleverde zaken en tegen (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs, indien herstel op bezwaren stuit, is zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is, zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper.
 5. Klachten over de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij verkoper worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt te zijn goedgekeurd.

Artikel 10: Garantie, exoneratie en aansprakelijkheid

 1. Verkoper garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden na levering. Elke aansprakelijkheid voor nadien gebleken optredende gebreken is uitgesloten.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor kosten, schaden (daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade en bedrijfsschade) en interesses als direct of indirect gevolg van ontwerp-, materiaal-, fabricage- en andere fouten aan de door haar geleverde zaken, tenzij de wederpartij de in artikel 9 genoemde verplichtingen in acht heeft genomen en de wederpartij bovenstaande gebreken met inachtneming van het hierboven in artikel 9 bepaalde aan verkoper tijdig heeft gemeld.
 3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schaden aan de aangeboden zaken als direct of indirect gevolg van de bewerking/verwerking door wederpartij. 
 4. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van het (verkeerd)gebruik van de verkochte goederen. Hieronder wordt begrepen, zonder beperking, bij welk gebruik dan ook in strijd met de technische gegevens, het lijmen, nieten of op welke wijze dan ook vastmaken van de verkochte goederen aan de ondergrond of aan een wand en het in contact brengen van de verkochte goederen met overvloedige vloeistoffen, brandbare stoffen of vetten.
 5. Indien zaken materiaal-, fabricage- of andere fouten of tekorten vertonen die buiten de gebruikelijke tolerantie zoals genoemd in artikel 4 lid 3 vallen, en aansprakelijkheid van verkoper voor deze fouten of tekorten niet is uitgesloten, dan heeft wederpartij uitsluitend recht op herstel van de zaak of aanvulling van het tekort, verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden tegen (gedeeltelijke) teruggave van de geleverde zaken en tegen (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs, indien herstel of vervanging op bezwaren stuit of niet mogelijk is, zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Indien de wederpartij herstel of vervanging van fouten of tekorten wil en aansprakelijkheid van verkoper is niet uitgesloten, dan dient wederpartij de te herstellen of vervangen zaken ter vrije beschikking van verkoper te stellen, onverminderd het recht van verkoper zich te beroepen op de hierboven in dit artikel staande bepalingen.
 6. De wederpartij kan de zaken slechts retourneren na schriftelijke toestemming van de verkoper. Indien de wederpartij in strijd met vorengaande de zaken retourneert, worden de goederen voor rekening en risico van de verkoper ter beschikking van wederpartij gehouden, zonder dat hiermee aansprakelijkheid wordt erkend.
 7. Elke aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval  beperkt tot een bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper in enig geval geen aanspraak op uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van verkoper inzake in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde betreffende de overeengekomen verkoop en/of levering door verkoper van zaken, diensten, behandeling en/of adviezen.
 8. Ondanks het hierboven in de leden 1 en 2 bepaalde is verkoper niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van een onjuiste of onzorgvuldige behandeling van door de verkoper geleverde zaken. Onder onjuiste behandeling wordt mede verstaan het (laten) verrichten van reparaties door de wederpartij en/of derden. Verkoper is eveneens niet meer aansprakelijk indien zaken zijn versneden, verknipt, of op enige andere wijze zijn bewerkt, verwerkt, gebruikt of zijn beschadigd.
 9. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de toegepaste stoffen, indien na de totstandkoming van de overeenkomst mocht blijken dat de toegepaste stoffen door de wet zijn verboden, irritatie op de huid veroorzaken of schadelijk zijn voor het milieu.
 10. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste of te late levering, noch voor de gevolgschade (zoals bedrijfsschade in de vorm van inkomstenderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade). Wederpartij zal zich hiertegen desgewenst moeten verzekeren.
 11. De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel gelden niet voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of haar  leidinggevende ondergeschikten..
 12. Verkoper garandeert niet dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij ze bestemt, ook niet indien het doel aan verkoper is meegedeeld. Dit lijdt alleen uitzondering indien verkoper een en ander schriftelijk heeft gegarandeerd.

Artikel 11: Aansprakelijkheid bij reclame consument

 1. De wederpartij heeft het recht op een vergoeding van de schade als deze voortvloeit uit een aanspraak van de consument vanwege een gebrekkig of ondeugdelijk product tenzij:
  • wederpartij het gebrek kende of behoorde te kennen; daaronder vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, zichtbare gebreken welke wederpartij niet binnen 8 dagen na aflevering heeft vermeld;
  • het gebrek is ontstaan na aflevering van het product aan wederpartij; daaronder valt in ieder geval maar niet uitsluitend schade veroorzaakt tijdens het vervoer of in het magazijn van wederpartij of op wederpartij opvolgende kopers in de bedrijfskolom;
  • het gebrek is ontstaan door onoordeelkundig gebruik van wederpartij, andere op wederpartij opvolgende kopers in de bedrijfskolom, de consument of derden;
  • het product wel voldeed aan de overeenkomst met consument, zodat wederpartij of op wederpartij opvolgende kopers in de bedrijfskolom ten onrechte tot herstel, vervanging van het product of anderszins vergoeding van de schade aan de consument is overgegaan;
  • de consument het gebrek te laat, zijnde meer dan 2 maanden na ontdekking, of de mogelijkheid om het gebrek te ontdekken heeft gemeld zodat de eindverkoper ten onrechte tot herstel, vervanging van het product of anderszins vergoeding van de schade van consument is overgegaan;
  • het een gebrek betreft waarvan de wederpartij de afwezigheid heef toegezegd aan zijn wederpartij of consument terwijl verkoper/producent deze toezegging niet heeft gedaan jegens wederpartij;
  • het een eigenschap betreft waarvan wederpartij de aanwezigheid heeft toegezegd aan zijn wederpartij of consument terwijl verkoper deze toezegging niet heeft gedaan jegens wederpartij; de te vergoeden schade is dan beperkt tot het bedrag waarop hij aanspraak had kunnen maken indien hij de toezegging niet had gedaan;
  • het schade betreft welke valt onder de productaansprakelijkheid die op grond van de wet voor rekening van wederpartij komt;
  • het nemen van regres in strijd met de redelijkheid en billijkheid is. Daaronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, de levering van een partij incourante zaken tegen een prijs die lager ligt dan de catalogusinkoopprijs.
 2. Onder schade, als bedoeld in dit artikel wordt alleen verstaan: kosten van herstel of vervanging, kosten die met herstel en vervanging samenhangen, transportkosten en manuren, kosten van verweer, kosten van ontbinding van de overeenkomst, bij passende prijsvermindering het verschil tussen de oorspronkelijke koopprijs die consument heeft betaald en de uiteindelijke koopprijs na prijsvermindering, bij betaalde schadevergoeding het bedrag dat aan schadevergoeding is voldaan, mits deze kosten redelijk zijn en redelijkerwijs gemaakt mochten worden.
 3. Wederpartij is verplicht alle stuken, bescheiden en bewijzen waaruit de klacht, de behandeling daarvan en de uiteindelijke oplossing (vervanging, herstel enz.) aan verkoper af te geven zodra zij een verhaalsactie jegens verkoper instelt.
 4. Verkoper is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade, gebaseerd op non-conformiteit, welke is veroorzaakt door haar wederpartij, andere op wederpartij volgende kopers in de bedrijfskolom, derden of de consument.
 5. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade welke direct of indirect voortvloeit uit de door haar geleverde zaken. Schade aan mens, dier en andere zaken worden daaronder begrepen.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel gelden niet voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper.

Artikel 12: Prijzen

Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en leveringen prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingsmateriaal of vervoerskosten.

Artikel 13: Betaling

 1. Voor zover geen afwijkende betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden netto binnen 30 dagen na factuurdatum in de overeengekomen valuta middels bankoverschrijving naar het door verkoper opgegeven bankrekeningnummer.
 2. Na het verstrijken van de geldende betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. De wederpartij is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van wederpartij tot wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van verkoper op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft enige korting op de betaling toe te passen, de betaling op te schorten of de betaling te verrekenen met een vordering op verkoper.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14: Incassokosten

Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de wederpartij. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00. Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door de verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door verkoper verrichte of de te verrichten diensten;
  • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een koopovereenkomst(en).
 2. Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of verwerkt.
 3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% per dag van het door hem verschuldigde.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen (doen) uitoefenen of laten (doen) gelden, is de wederpartij verplicht de verkoper onverwijld op de hoogte te stellen.
 5. De wederpartij verplicht zich:
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  • alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van de verkoper aan haar te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek;
  • de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door verkoper geleverde zaken op eerste verzoek van verkoper aan haar te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek;
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van verkoper;
  • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treden en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
 6. Koper kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
 7. Door subrogatie als bedoeld in lid 6 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken oor de gesubrogeerde derde.
 8. Subrogatie in de voeringen door en overgang van voorbehouden eigendom om een derde als bedoeld in de leden 6 en 7 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.
 9. Voor leveringen aan wederpartijen in Duitsland geldt het uitgebreid Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 16: (Intellectuele) eigendomsrechten

 1. Tekeningen, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo ‘s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, sjablonen, materialen en/of andere voorbeelden worden en blijven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eigendom van verkoper, ook indien de wederpartij hiervoor kosten in rekening zijn gebracht en kunnen zonder schriftelijke toestemming van verkoper niet door de wederpartij aan derden ter beschikking, ter inzake worden gegeven, gewijzigd, gekopieerd of gebruikt worden, of mededelingen over worden gedaan. Zij dienen op eerste verzoek van verkoper terstond aan haar te worden teruggegeven.  De betreffende intellectuele eigendomsrechten komen onverminderd aan verkoper toe.
 2. De tekeningen, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo ‘s, sjablonen, mallen, materialen e.d., die door of via de wederpartij aan verkoper ter beschikking zijn gesteld worden na uitvoering van de overeenkomst op verzoek en op kosten van de wederpartij geretourneerd. Verkoper heeft het recht de teruggave daarvan op te schorten totdat alle vorderingen van verkoper uit (eerdere en latere) overeenkomsten zijn voldaan.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of normale slijtage van de zaken genoemd in lid 2, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.
 4. De wederpartij staat ervoor in jegens verkoper dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk op rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden wordt gemaakt. De wederpartij vrijwaart verkoper inzake van aanspraken van derden uit dien hoofde.
 5. Alle dessins zijn het exclusieve eigendom van verkoper.

Artikel 17: Emballage

 1. Indien nodig zal verkoper emballage gebruiken. Deze emballage is steeds leenemballage. De wederpartij is verplicht emballage binnen 14 dagen na ontvangst en/of afhaling van de goederen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren.  Indien de wederpartij haar verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor haar rekening en risico. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
 2. Indien de wederpartij leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de verkoper gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen.
 3. Indien de wederpartij de zaken van de vervoerder aanneemt, geldt zulks als bewijs dat de emballage in goede staat is, tenzij door de wederpartij een aantekening van het tegendeel is vermeldt op de vrachtbrief, borderel of het ontvangstbewijs.

Artikel 18: Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van verkoper op de wederpartij zijn onmiddellijk en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, opeisbaar indien:
  • na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • verkoper de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen redelijke termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de hierboven genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van verkoper schadevergoeding te vorderen.

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan koper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zicht pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Verkoper heeft een debiteurenverzekering afgesloten. Als de debiteurenverzekeraar van verkoper op enig moment een dekking op een (potentiele) wederpartij niet afgeeft of intrekt,  is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 19: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen:
  • al dan niet wilde stakingen in het bedrijf van verkoper of in andere bedrijven dan die van verkoper;
  • een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
  • voor verkoper niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen;
  • in- en uitvoer belemmerende (overheids)maatregelen;
  • overheidsmaatregelingen;
  • verkeersbelemmeringen;
  • oorlogsomstandigheden;
  • natuurrampen / Force Majeure / Act of God;
  • brand en andere vernietigingen;
  • ziekte van personeel;
  • bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook
 2. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort.
 4. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 20: Vrijwaring

 1. De wederpartij vrijwaart verkoper inzake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de betreffende aanspraken zouden zijn beperkt/uitgesloten indien verkoper zich tegenover derden op de beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid ingevolge deze voorwaarden zou kunnen beroepen.
 2. Onder derden als bedoeld in lid 1 worden mede begrepen personeel in dienst van de wederpartij en andere (rechts)personen waarvan wederpartij bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt.
 3. De wederpartij is gehouden, indien hij voor derden wordt aangesproken inzake van schade waarvoor de wederpartij en/of de derde(n) mogelijkerwijs verkoper (mede) aansprakelijk zal/zullen stellen, verkoper daarvan binnen 8 dagen schriftelijk op de hoogte zal stellen. Het regelen van de schade in een dergelijk geval door de wederpartij zal slechts plaatsvinden in overleg met verkoper (die hiermee geen aansprakelijkheid erkent) op straffe van verval van de aanspraken van de wederpartij jegens verkoper.

Artikel 21: Persoonlijke gegevens

Koper geeft aan verkoper toestemming om de door koper verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Verkoper garandeert dat zij hierbij in overeenstemming zal handelen met het van toepassing zijnde reglement in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens kunnen gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de koper vragen heeft omtrent het gebruik van haar persoonsgegevens, kan zij contact opnemen met verkoper via info@md-entree.nl.

Artikel 22: Geschilbeslechting

Geschillen tussen verkoper en de wederpartij worden uitsluitend beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de verkoper, niettegenstaande de bevoegdheid van verkoper de wederpartij te dagvaarden voor de volgens het Nederlandse recht (inclusief het internationale recht) bevoegde rechter. Partijen kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen een geschil te onderwerpen aan arbitrage of voor te leggen aan een (in het register van het N.M.I. ingeschreven) mediator.

Artikel 23: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen uit het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 24: Wijzigingen van deze voorwaarden

Verkoper kan deze voorwaarden wijzigingen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen verkoper en de wederpartij die gedaan respectievelijk gesloten worden na de dag waarop de gewijzigde voorwaarden door verkoper zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Artikel 25: Vertalingen van deze voorwaarden

De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle. Indien de tekst van een vertaling van de Nederlandse tekst van deze voorwaarden op enige wijze strijdig is met de Nederlandse tekst van deze voorwaarden, dan prevaleert de Nederlandse tekst.