Disclaimer & copyright

De door MD-Entree verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan.

MD-Entree als ook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden voor de inhoud dan ook geen enkele aansprakelijkheid. MD-Entree behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen op de site aan te brengen.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MD-Entree.

Aangezien wij uw (mogelijke) commentaar op prijs stellen, stellen wij het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van onnauwkeurigheden en/of onvolkomenheden in deze site.

U kunt daarvoor mailen naar info@md-entree.nl.

Alle rechten voorbehouden.